Modificació puntual PGOU número 1/2015 UE Entorn Carrer Innovadora Modificació puntual PGOU número 1/2015 UE Entorn Carrer Innovadora

Títol
Sol·licitud llicència ambiental (A).pdf
Informe urbanístic municipal.pdf
Edicte compliment sentència
Declaració responsable establiment públic.pdf
Declaració responsable ambiental.pdf
Comunicació posada en funcionament ( B ).pdf
Comunicació canvi titularitat ambiental.pdf
Comunicació activitat inòcua.pdf
Canvi titularitat establiment públic.pdf
3.- Convocatoria mesa de contractación estudio doc. y apertura sobre 2.pdf
2- Providència convocatòria Mesa de contractació, 23 març 2018.pdf
2. Edicte aprovació definitiva béns i drets a ocupar temporalment, 19 juny 2018.pdf
1.- Edicte licitació contracte obra, IFS 2017-295-1.pdf
1.- Anunci adjudicació de l'obra.pdf
08 - MEMORIA. CUENTA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA febrero 2018.pdf
07. CLD. IVA Desglosado.xls
06. ANEXO II. CLD. Aprovación definitiva.xls
05 - Planol RECURSOS. Estudi integracio paisatgistica INPELSA - 2017.pdf
05. Edicte.pdf
04 Propuesta convenio urbanistico
04 - Planol UP. Estudi integracio paisatgistica INPELSA - 2017.pdf
04 - ANEXO II. CLD FINAL. DEF.pdf
04.- Anunci adjudicació del contracte d'obra, 22 febrer 2018.pdf
03 PUAM Canals 2021-2027 - Castellano.pdf
03 - Planol CV. Estudi integracio paisatgistica INPELSA - 2017.pdf
03 - Edicte actes prèvies d'ocupació.pdf
03 - Anunci. Estudi integracio paisatgistica INPELSA - 2017.pdf
03 - ANEXO I. C.L. Provisional.pdf
03 12 Presupuesto
03 11 Pliego de prescripciones técnicas
03 10 Planos
03 09 Proyecto Urbanizacion - Anejo 9 Plan de obras
03 08 Proyecto Urbanizacion - Anejo 8 Estudio seguridad y salud
03 07 Proyecto Urbanizacion - Anejo 7 Plan control de calidad
03 06 Proyecto Urbanizacion - Anejo 6 Gestion de residuos
03 05 Proyecto Urbanizacion - Anejo 5 Alumbrado Publico
03 04 Proyecto Urbanizacion - Anejo 4 Energia electrica
03 03 Proyecto Urbanizacion - Anejo 3 Red Saneamiento
03 02 Proyecto Urbanizacion - Anejo 2 Red agua potable
03 01 Proyecto Urbanizacion - Anejo 1 Red viaria
03 00 Proyecto Urbanizacion - Memoria
02 PUAM Canals 2021-2027 - Valencià.pdf
02 - Planol Ortofoto. Estudi integracio paisatgistica INPELSA - 2017.pdf
02 - MEMORIA. CUENTA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA . Canals Zona Horts.pdf
02 - Enquesta. Estudi integracio paisatgistica INPELSA - 2017.pdf
02- Edicte acord Ple, aprovació definitiva, 23 maig 2017.pdf
02 Acord Ple 27-10-2016 - Publicació anunci informació pública 21 novembre 2016.pdf
02 Acord Ple 27-10-2016 - Formulari de consulta ciutadana.pdf
02 Acord Ple 27-10-2016 - Certificat acord de Ple, 27 octubre 2016.pdf
02 Acord Ple 27-10-2016 - 03_TR M1-2015 PGOU Canals_ISE-IVE - 1512_ISE-IVE_M1-2015 PGOU Canals.pdf