Contractació
Normativa
Organització

Arxius i documents Arxius i documents

Títol
14. Acta revisión primer ejercicio.pdf
13. Anuncio ampliación revisión examen primer ejercicio.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 65, de 3 d'abril de 2019.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 65, de 3 d'abril de 2019.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 65, de 3 d'abril de 2019.pdf
12. Anuncio rectificación orden celebración segundo ejercicio.pdf
11. Anuncio revision primer ejercicio.pdf
13. Edicto resolucion constitución bolsa.pdf
10.Edicto resolucion designación asesor colaborador informatico.pdf
09. Plantilla Primer ejercicio con respuestas.pdf
08. Calificaciones primer ejercicio.pdf
01 Pressupost General Canals 2019.pdf
00 Edicte aprovació inicial BOP nº 60, de 27-03-2019.pdf
12. Acta revisió tercer exercici i proposta per a la constitució de la borsa.pdf
02 Bases reguradores per a la concessió de subvencions sociosanitàrie locals.pdf
01 Acord del Ple del Ajuntament de Canals de14 de març de 2019 aprovació bases reguladores concessió subvencions soci-sanitàries 2019.pdf
02 Bases per a la concessió de subvencions a intitucions i associacions culturals.pdf
01 Acord del Ple del Ajuntament de Canals de 14 de març de 2019 aprovació bases reguladores concessió subvencions institucions i associacions culturals 2019.pdf
01 Acord del Ple del Ajuntament de Canals de data 14 de març de 2019 aprovació bases reguladores concessió de subvencions esportives 2019-1.pdf
02 Bases reguladores per a la concessió de subvencions esportives 2019.pdf
07. Edicto error material.pdf
14. Edicte constitució borsa.pdf
11. Anunci revisió tercer ejercici.pdf
10 Calificación 3er. ejercicio y propuesta bolsa.pdf
13. acta nº 4 revisión examen tercer ejercicio y propuesta bolsa.pdf
Acta d´aprovació Pla d´Igualtat Ajuntament de Canals
02. Edicte Oferta Publica d'Ocupació.pdf
12. Anuncio revisión tercer ejercicio.pdf
09. Acta revisión 1er ejercicio y calificaciones 2do ejercicio.pdf
11. Calificaciones 3er ejercicio.pdf
06. Edicto lista definitiva y fecha examen.pdf
13. Edicto constitución bolsa Coordinador deportivo.pdf
08. Anuncio revisión de examen primer ejercicio .pdf
12. Acta revisión tercer ejercicio y propuesta para formación de bolsa.pdf
07. Calificaciones 1er ejercicio.pdf
11. Anuncio revisión 3er ejercicio.pdf
10. Calificaciones 3er ejercicio.pdf
10. Calificaciones 2ndo ejercicio
2018 Informe morositat 4t Trimestre.pdf
07 Estat d'execució 4t. Trimestre 2018.pdf
2018 4t Trimestre.pdf
05 model instància.pdf
04 Anuncio publicado BOP.pdf
06. Edicto Lista definitiva.pdf
05. Edicto lista provisional.pdf
09. Anuncio Revisión Examen
09. Calificaciones 2ndo ejercicio.pdf
08. Calificaciones 1er ejercicio.pdf
Proposta de Reglament Consell Agrari.pdf
2019-001 Reglament Consell Agrari Municipal