Contractació
Normativa
Organització

Arxius i documents Arxius i documents

Títol
01 Acord Junta de Govern Local 29 març 2018 aprovació de les bases concurs de pintura a l'aire lliure Vila de Canals 2018.pdf
02 Bases premio pintura aire libre Vila de Canals 2018.pdf
02 Bases premi pintura aire lliure Vila de Canals 2018.pdf
02 Bases premios literiarios Francesc Bru y Arcadio Ferrer festes patronals 2019.pdf
02 Bases premis literiaris Francesc Bru i Arcadio Ferrer festes patronals 2019.pdf
01 Acord Junta Govern Local 29 març 2018 aprovació bases concurs premis literiaris Francesc Bru i Arcadio Ferrer 2019.pdf
07 Provid. Convocat. Mesa dación cuenta escrito de Martínez y Lillo, S.L..pdf
03. EDICTE D'APROBACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES
02. ORDENANÇA REGULADORA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES
02 Bases biennal de pintura Vila de Canals 2018.pdf
02 Bases bienal de pintura Vila de Canals 2018.pdf
01 Acord Junta de Govern Local 29 març 2018 aprovació de les bases concurs biennal de pintura Vila de Canals 2018.pdf
02 Bases subvencions culturals 2018.pdf
02 Bases subvenciones culturales 2018.pdf
01 Acord Junta de Govern Local 29 març 2018 aprovació de les bases per a la concessió de subvencions culturals locals 2018.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 72, de 16 d'abril de 2018.pdf
REGLAMENT ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL LA TORRETA
16 Cessió d'ús temporal de determinades instal·lacions del Centre Cultural Ca Don José.pdf
3- Providència convocatòria Mesa de contractació, 6 abril 2018.pdf
06 Resolución requerimiento justificac. martinez lillo.pdf
01 Acord Junta de Govern Local 29 març 2018 aprovació de les bases per a la concessió de beques esportives 2018.pdf
02 Bases becas deportivas 2018.pdf
02 Bases beques esportives 2018.pdf
05 Providencia convocantoria Mesa contratación sobre B.pdf
02 Conveni de col·laboració de 23 març 2018 entre l'Ajuntament de Canals i la Unió musical santa Cecília.pdf
02 Conveni de col·laboració de 23 de març de 2018 entre l'Ajuntament de Canals i l'Associació musical canalense.pdf
01 Resolució d'Alcaldia de 8 de març de 2018 concessió subvenció nominativa i aprovació conveni l'Associació musical canalense.pdf
01 Resolució d'Alcaldia de 8 de març de 2018 concessió subvenció nominativa i aprovació conveni Unió musical santa Cecília.pdf
4. Anunci formalització contracte, 26 març 2018.pdf
2- Providència convocatòria Mesa de contractació, 23 març 2018.pdf
04 Providencia convocatoria Mesa contratación sobre A.pdf
03.- Anunci adjudicació contracte, 15 març 2018.pdf
02 Compte de resultats.pdf
01 Balanç de situació.pdf
01 Plantilla de personal 2018
Estat del deute 2017.pdf
Estat del deute 2016.pdf
01 Resultat pressupostari.pdf
02 Romanent de tresoreria.pdf
03 Despeses corrents liquidació.pdf
04 Despeses tancades liquidació.pdf
05 Ingressos corrents liquidació.pdf
06 Ingressos tancats liquidació per capítols.pdf
07 Estat d'execució 4t. Trimestre 2017.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 51, de 13 de març de 2018.pdf
6.- Convocatòria mesa contractació, 5 març 2018.pdf
1. Convocatòria mesa de contractació, 5 març 2018.pdf
08- Edicte d'adjudicació i formalització de l'1-03-2018.pdf
1.- Anunci adjudicació del contracte, 12 febrer 2018.pdf
02 Bases per a la concessió de subvencions esportives per a promoure i fomentar l'esport.pdf