Contractació
Organització

Arxius i documents Arxius i documents

Títol
01 - Ordenanza Venta no sedentaria.pdf
07. Edicto lista definitiva y fecha examen.pdf
06 - Acta Mesa obertura sobre B, de 10-01-2018.pdf
02.- Providència convocant mesa contractació qualificació documentació.pdf
6.- Anuncio adjudicación del contrato..pdf
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ FIRA COMERCIAL
INSTRUCCIONS PARTICIPACIÓ FIRA COMERCIAL 10-02-2018
05 - Acta mesa obertura sobre A, de 02-01-2018.pdf
04 - Providencia designació Mesa de 13-12-2017.pdf
01 - Anunci adjudicació del contracte d'obra..pdf
04.- Anunci adjudicació del contracte d'obra.pdf
01 - Anunci adjudicació del contracte d'obra-OgRIyAjV.pdf
01 - Anunci adjudicació del contracte d'obra.pdf
04 Acord Ple 21.12.17.pdf
06 Lista provisional de admitidos, excluidos y composición del tribunal.pdf
01. Edicte portal.pdf
02. Certificat ple .pdf
04.- Anunci adjudicació del contracte d'obra.pdf
05.- Acta d'obertura de proposiciones, de 20-12-2017
01.- Providència convocant mesa contractació.pdf
05.- Anunci adjudicació de l'obra.pdf
5.- Providencia convocatoria mesa calificación documentación aportada.pdf
ACTA DEFINITIVA ALUMNOS-TRABAJADORES
04.- Providència de 5-12-2017 convocant Mesa de Contractació
01 - Edicte de bens i drets afectats.pdf
03 - Edicto BOP nº 233, de 05-12-2017.pdf
ACTA DEFINITIVA PROFESOR DE APOYO
ACTA DEFINITIVA PROFESOR JARDINERÍA
ACTA DEFINITIVA PROFESOR ALBAÑILERÍA
ACTA DEFINITIVA DIRECTOR
ACTA DEFINITIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACTA BAREMACIÓN ALUMNOS-TRABAJADORES
03-Edicto BOP nº 230, de 30-11-2017.pdf
ACTA BAREMACIÓ ELECTRICISTA
ACTA BAREMACIÓ SOLDADOR
ACTA BAREMACIÓ FONTANER
ACTA BAREMACIÓ PEÓ FORESTAL
ACTA BAREMACIÓ PINTOR
ACTA BAREMACIÓ MOSSO MAGATZEM
ACTA BAREMACIÓ ASSISTENT DOMICILIARI
01 - Anunci adjudicació de l'obra.pdf
01 - Resolució aprovant expedient (PCAP +PPT). Assegurança Civil, Patrimonial i Danys-2017.pdf
REVISIÓN ACTA BAREMACIÓN PERSONAL
02 - Edicte obertura licitació. Assegurança Civil, Patrimonial i Danys-2017.pdf
03.- Convocatòria mesa de contractació estudi informe tècnic i proposta adjudicació.pdf
06 Estat d'execució 3er. Trimestre 2017.pdf
05 Estat d'execució 2on. Trimestre 2017.pdf
03 - Edicte actes prèvies d'ocupació.pdf
02.- Convocatòria mesa de contractació estudi documentació apertura sobre 2.pdf
ACTA BAREMACIÓN PROFESOR ESPECIALIDAD ALBAÑILERÍA