ALCALDIA

Presideix la Corporació i ostenta la màxima representació del municipi. Li correspon la superior direcció i coordinació del Govern i de l'administració municipal.

La seua elecció es realitza en el Ple per majoria absoluta dels vots de les regidores i els regidors, en la sessió constitutiva de la Corporació. Si cap d'ells obté la majoria absoluta, es proclama alcalde o alcaldessa a qui encapçala la llista que haja obtingut nombre més gran de vots en el municipi. En cas d'empat es resol per sorteig.

Entre les seues atribucions figura la d'establir les directrius generals de l'acció de govern municipal i assegurar la seua continuïtat; així com l'organització i estructura de l'administració municipal executiva sense perjuí de les competències atribuïdes al Ple en matèria d'organització municipal.

En l'exercici de les seues competències, l'alcaldia podrà aprovar bans i decrets, així com dictar Instruccions per a dirigir l'actuació dels òrgans municipals en l'exercici ordinari de les seues competències.

RICARDO REQUENA MUÑOZ

RICARDO REQUENA MUÑOZ

Alcalde

És diplomat en magisteri amb les habilitacions d'Educació Física, Educació Infantil i Educació Primària, amb Diploma de Mestre en Valencià.  TASOC (Tècnic Superior d'Animació Sociocultural). Professionalment és docent des de 2005, treballant en centres d'acció educativa singular, centres rurals agrupats i unitàries I internats. Va ser director de col·legi des de l'any 2011 fins al 2005. 

Regidor de Gent de Canals en l'Ajuntament de Canals des de 2007 i des de 2011 portaveu d'aquest grup municipal, els 8 anys en l'oposició de la corporació.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : alcaldia@canals.es

Twitter: @RequenaCanals

Sou brut anual : 34.802,97 €
Dedicació: 100%