Tota la informació de les administracions públiques és accessible per a la ciutadania?

Tota la informació de les administracions públiques és accessible per a la ciutadania?

No es proporcionarà informació que supose un perjudici per a la seguretat nacional, la defensa, les relacions exteriors, la seguretat pública, la prevenció, recerca i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris i la igualtat de les parts en els processos judicials i en la tutela judicial efectiva.

Tampoc la que perjudique les funcions administratives de vigilància, inspecció i control; els interessos econòmics i comercials; la política econòmica i monetària; el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial; la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió i la protecció del medi ambient.

Si la informació sol·licitada continguera dades personals, només es facilitarà si compta amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat, llevat que aquest haguera fet públics aqueixes dades amb anterioritat.