Qui pot demanar informació pública i com?

Qui pot demanar informació pública i com?

Tots els ciutadans poden fer-ho dirigint una sol·licitud a l'ajuntament sense necessitat de motivar-la.

La sol·licitud podrà presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials i per qualsevol mitjà que permeta tenir constància de la identitat del sol·licitant, de la informació que sol·licita i d'una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l'efecte de comunicacions.