És obligatori contestar a la petició d informació pública?

És obligatori contestar a la petició d'informació pública?

La resolució en la qual es concedisca o denegue la informació es notificarà en el termini màxim d'un mes ampliable a un altre mes, però si transcorre aquest termini sense que s'haja dictat s'entendrà que la sol·licitud ha sigut desestimada.

No obstant açò, l'incompliment reiterat de l'obligació de resoldre en termini tindrà la consideració d'infracció greu.