Què regulen les lleis de la transparència?

Què regulen les lleis de la transparència?

Les Lleis de la Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern estatal i autonòmica preveuen quina informació han de publicar les Administracions Públiques per a coneixement dels ciutadans, com poden demanar els ciutadans informació a les Administracions i quins són les regles de Bon Govern que han de respectar els responsables públics.