Què és el portal de la transparència?

Què és el portal de la transparència?

El Portal de la Transparència municipal és la materialització de la voluntat política del govern local per tal d’apropar a veïns i veïnes tota la informació rellevant relacionada amb la gestió dels recursos públics.

És la resposta als requeriments legals fixats tant en la vigent llei estatal “Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern” com l’autonòmica “Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana”.