GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

Els membres de la Corporació Local, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en grups. Cada regidor solament pot pertànyer a un grup municipal.

Una vegada constituïda la corporació, es constituiran els grups polítics municipals als quals correspon designar, mitjançant escrit del seu portaveu dirigit al president i en els termes previstos en cada cas en el ROF, a aquells dels seus components que hagen de representar-los en tots els òrgans col·legiats integrats per membres de la Corporació pertanyents als diversos grups.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL