COMISSIONS INFORMATIVES

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la junta de Govern, i de l'Alcalde o President, que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL